expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết nhằm để nghiên cứu các các tài liệu về chuyên môn, cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu, nội dung liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu cho đề tài. Trong các phương pháp nghiên cứu lý thuyết được phân chia một cách tương đối thành các nhóm phương pháp nghiên cứu là:

1. Phương pháp tích và tổng hợp

  Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét