expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn


Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn cho phép nhà nghiên cứu tác động trực tiếp vào đối tượng nhìn thấy sự xuất hiện, sự phát triển, diễn biến và kết thúc của các sự vật hiện tượng trong thực tiễn, phát hiện quy luật tất yếu của sự phát triển đối tượng, giúp các nhà khoa học kiểm tra kết quả nghiên cứu trong hoạt động thực tiễn, cải tạo thực tiễn.
Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn gồm các phương pháp cơ bản sau:

1. Phương pháp điều tra

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét